Žáci i učitelé SZŠ Hranice absolvovali ve školním roce 2021/22 odborné stáže a vzdělávací programy v zahraničí v rámci programu Erasmus+, který je financován z prostředků Evropské unie. Škola získala opakovaně grant prostřednictvím národní agentury Dům zahraniční spolupráce v Praze v rámci výzvy 2021 na projekt č. 2021-1-CZ01-KA121-VET-000007371.

Celkem se zahraničních vzdělávacích aktivit zúčastnilo 27 žáků a 15 učitelů.

Jednalo se o odborné stáže pro žáky oborů Zdravotnický asistent, Záchranářství a ochrana obyvatelstva a Ošetřovatel. Mladí lidé vyjeli na Maltu a Slovensko, kde absolvovali odbornou praxi ve svých oborech. Krátkodobé odborné stáže trvaly 2-3 týdny, dlouhodobé 3 měsíce.  Zahraniční stáže doplnily odbornou praxi, kterou žáci vykonávají v našem regionu na různých pracovištích podle svých oborů. Žákyně oboru Ošetřovatel pracovaly na Slovensku ve fakultní nemocnici, zdravotničtí asistenti  na Maltě v domovech seniorů a v jeslích a chlapci z oboru Záchranářství a ochrana obyvatelstva pomáhali na výletních lodích jako doprovod zajišťující bezpečnost a orientaci klientů. Účastníci stáží měli možnost nejen procvičovat úkony, které běžně provádí na praxi ve zdravotnických zařízeních a pracovištích v Česku, ale také se seznamovali s odlišnými postupy a pomůckami používanými v zahraničí. Po ukončení stáží obdržel každý účastník Europass Mobility, což je mezinárodní doklad o absolvování stáže.

Učitelé naší školy měli možnost zúčastnit se jazykových kurzů v zahraničí a také aktivit rozšiřujících jejich profesionální dovednosti. V rámci profesního rozvoje navštěvovaly učitelky odborných předmětů pracoviště na Slovensku a na Maltě. Učitelé cizích jazyků absolvovali kurzy zaměřené na metodiku výuky jazyků a učitelé ostatních předmětů se seznámili s metodou CLIL, učili se používat cizí jazyk ve výuce různých předmětů. Na kurzy vycestovali do Německa a na Maltu. Další aktivitou bylo stínování, tedy účast učitelů jazyků ve výuce v zahraničních školách.

Po celou dobu výjezdů sledovali účastníci zahraničních aktivit i každodenní život místních lidí, byli také v kontaktu se zahraničními pracovníky a studenty. Ve volném čase poznávali geografické a kulturní zajímavosti, rozdíly v mentalitě lidí, jezdili na výlety a účastnili se různých akcí. Přínos odborných stáží v evropských zemích spočívá nejen v rozšíření profesionálních dovedností, ale také v poznávání kultury a historie zemí Evropské unie.

Zina Barvenčíková a Pavlína Vavříková, koordinátorky projektů Erasmus+, SZŠ Hranice

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Zdroj: Archiv SZŠ Hranice