Naše škola nabízí tradiční základní vzdělávání. Je školou malou a přehlednou pro všechny žáky, učitele i rodiče. Žákům se u nás otevírají nové možnosti, učitelé se jim snaží přiblížit výuku co nejvíce i z praktického hlediska v životě. Naším posláním je poskytnout dětem onen všestranný rozvoj a připravit je na svůj budoucí život. Škola je vybavena nejnovějšími informačními technologiemi.

Mezi základní priority naší školy patří: interaktivní výuka, v níž se snažíme uplatňovat a zavádět moderní pedagogické přístupy, chceme zvýšit čtenářské a komunikativní dovednosti, finanční gramotnost. Zaměřujeme se také na informační technologie, naše škola již začala s výukou dle RVP „Nová informatika“, tento předmět zařazujeme již od 1. ročníku, postupně pak do výuky napříč všemi vyučovacími předměty. Naše podpora je také v ekologickém chování žáků (v rámci EVVO celoročně sbíráme starý papír, vysazujeme stromy na školní zahradě, upravujeme okolí kolem školy - Dny Země ad.) Naši žáci se vzdělávají nejen prostřednictvím školy, ale také hojně využíváme různé vzdělávací akce, exkurze po firmách, organizacích, společnostech na různých místech našeho kraje.

Vánoční jarmarkVánoční jarmarkZdroj: Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace

Naším společným úsilím je ke všem přistupovat vstřícně, individuálně pečujeme jak o žáky talentované, tak o žáky se specifickými poruchami učení. Pečujeme o stabilitu a bezpečnost školního prostředí. Máme snahu vytvářet příjemnou pracovní atmosféru a dobré mezilidské vztahy nejen mezi žáky a pedagogy, ale také i mezi ostatními zaměstnanci školy.

Již několik let u nás úspěšně funguje žákovský parlament, díky kterému podporujeme dění ve škole formou nejrůznějších aktivit. Na společných pravidelných setkáních projednávají žáci dění školy, soužití v jednotlivých třídách, připravují různé školní akce mezi třídními kolektivy, naslouchají svým spolužákům, jejich potřebám a přáním, snaží se respektovat zájmy celku-třídy, kolektivu.

Ve škole pracuje speciální pedagog a metodik primární prevence. Budujeme otevřenou komunikaci.

Zájem u nás je rozmanitý, zaměřujeme se na tyto různorodé aktivity (kroužky): keramický, sportovní, jazykový, počítačový, deskových her, Mladý vědátor, Hudba a poezie, školní sbor „Lesánek“ a jiné.

PrvňáciPrvňáciZdroj: Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace

A pořád se něco děje…

Celoškolní projekty, Velikonoční či Vánoční jarmarky s vystoupením žáků, sportovní akce, výjezdy do Školy v přírodě s náplní ekologické výchovy, Den dětí, Cambridge zkoušky v jazyce anglickém, projektové dny ve dlouholeté spolupráci s polskou základní školou ve Wodzislawi, recitační soutěž v mateřském a cizím jazyce. Máme oblibu v pořádání literárních besed s autorským čtením - Zuzana Pospíšilová, Jan Opatřil, Zdeněk Karlík.

Společné učení a hraní rádi a pravidelně realizujeme ve spolupráci s našimi dvěma mateřinkami. Společně pořádáme akce pro žáky i rodiče.

V minulých letech prošla škola řadou modernizací, byl zrekonstruován vestibul, již při vstupu do budovy můžete pocítit vzdušnost prostoru a jisté proslunění zářivě žlutou barvou. Výzdoba je doplněna žákovskými pracemi z keramického kroužku. Obnovou prošly vybrané třídy a odborné učebny - F, Ch, IKT, Jazyková laboratoř, učebna polytechnické výchovy pro předmět Člověk a svět práce.  Ve spolupráci s Magistrátem města Karviné jsme zařazeni do výzvy Strategie ITI ostravské metropolitní oblasti 2021-2027 s žádostí o vybudování nové polytechnické a virtuální učebny.

Přípravná třídaPřípravná třídaZdroj: Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace

Kontakty: www.ulesakarvina.cz, email: sekretariat@ulesakarvina.cz,
tel: 596 311 487, mob:739 669 921