Naše škola nabízí tradiční základní vzdělávání. Žákům se u nás otevírají nové možnosti, učitelé se jim snaží přiblížit výuku co nejvíce i z praktického hlediska v životě. Naším posláním je poskytnout dětem všestranný rozvoj a připravit je na svůj budoucí život. Škola je velmi dobře vybavena nejnovějšími informačními technologiemi.

Adaptační kurzAdaptační kurzZdroj: Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace

Mezi základní priority naší školy patří: interaktivní výuka, v níž se snažíme uplatňovat moderní pedagogické přístupy, chceme zvýšit čtenářské a komunikativní dovednosti, finanční gramotnost. Zaměřujeme se také na digitální kompetence a informační technologie, naše škola má výuku informatiky již od 1. ročníku formou kroužku, povinně od 3. ročníku. Podporujeme ekologické chování žáků (celoročně sbíráme starý papír, vysazujeme stromy na školní zahradě, upravujeme okolí kolem školy). Naši žáci se vzdělávají nejen prostřednictvím školy, ale také hojně využíváme různé vzdělávací akce, exkurze, projekty města.

Projektový denProjektový denZdroj: Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace

Žákům nabízíme zejména příjemné pracovní klima, tvořivý a vstřícný přístup pedagogů, individuálně pečujeme jak o žáky talentované, tak o žáky se specifickými poruchami učení.

Již několik let u nás úspěšně funguje žákovský parlament, díky kterému podporujeme dění ve škole formou nejrůznějších aktivit. Na společných pravidelných setkáních projednávají žáci dění školy, soužití v jednotlivých třídách, připravují různé školní akce mezi třídními kolektivy, naslouchají svým spolužákům, jejich potřebám a přáním, snaží se respektovat zájmy celku-třídy, kolektivu.

Ve škole pracuje speciální pedagog a metodik primární prevence. Budujeme otevřenou komunikaci.

Zájem u nás je rozmanitý, zaměřujeme se na tyto různorodé aktivity (kroužky): keramický, sportovní, jazykový, počítačový, deskových her, Mladý vědátor, školní sbor „Lesánek“ a jiné.

Kroužek - Mladý vědátorKroužek - Mladý vědátorZdroj: Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace

A pořád se něco děje…

Celoškolní projekty, Velikonoční či Vánoční jarmarky s vystoupením žáků, sportovní akce, výjezdy do Školy v přírodě, adaptační pobyt pro šesťáky, Den dětí, Dny Země, projektové dny ve spolupráci s polskou základní školou ve Wodzislawi, soutěže.

Společné učení a hraní rádi a pravidelně realizujeme ve spolupráci s našimi dvěma mateřinkami. Společně pořádáme akce pro žáky i rodiče.

V minulých letech prošla škola řadou modernizací, byl zrekonstruován vestibul, obnovou prošly vybrané třídy a odborné učebny.  Ve spolupráci s Magistrátem města Karviné jsme zařazeni do výzvy Strategie ITI s žádostí o vybudování nové polytechnické a virtuální učebny.

InformatikaInformatikaZdroj: Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace