Specializujeme se na rozšířenou výuku informačních a komunikačních technologií, volitelných i nepovinných předmětů. Zařazujeme využití počítačové techniky a učeben i v dalších předmětech. Zajišťujeme výuku žáků - cizinců a systémově i intenzivní výuku češtiny pro tyto žáky ze všech škol ve Frýdku-Místku a okolí. Věnujeme pozornost žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, nadaným i handicapovaným, těm umožňujeme bezbariérový přístup a pohyb. Klademe důraz na systémové zjišťování úrovně znalostí a na širokou nabídku zájmových útvarů.
Součástí naší školy je družina před výukou i po výuce, jídelna s výběrem ze dvou jídel a multifunkční sportoviště.

Výuka
Vyučujeme podle školního vzdělávacího programu Osmička letí …, od 1. ročníku se naši žáci učí angličtinu, od 3. ročníku informatiku. V Ikt a v kroužku animujeme a pracujeme s roboty. Učíme se  psát všemi deseti prsty na klávesnici. Vyučujeme klasickou matematiku obohacenou o prvky metody profesora Hejného. Žáci si vybírají volitelné předměty a druhý cizí jazyk, a to francouzský nebo německý nebo ruský.
V distanční výuce používáme společné prostředí MS Teams. Poskytujeme konzultace a zapůjčujeme počítače žákům bez technického vybavení. Pomáháme si naším Desaterem distanční výuky.

Soutěže
Naši žáci každoročně dosahují výborných výsledků v soutěžích, a to na všech úrovních a napříč předměty a obory. Jsme  velmi rádi, že i v epidemiologicky složitých obdobích naši žáci úspěšně reprezentovali Osmičku např. v krajských kolech Logické olympiády a Chemické olympiády, v mezinárodním kole Astronomické olympiády, v krajském kole v šachu s postupem do republikového kola, v krajském kole výtvarné a literární soutěže Zebra se za tebe nerozhlédne, která je součástí preventivního projektu Policie České republiky pro děti 1. stupně, ve finále soutěže YOU Tell the Story časopisu RaR, ve finále grafické výtvarné soutěže ,,Správným směrem“ o vytvoření nejlepšího protidrogového plakátu, ve finále mezinárodní výtvarné soutěže Lidice, v matematické soutěži Zlatá cihla či na Festivalu dětských pěveckých sborů. Velký úspěch jsme zaznamenali v soutěži I ty jsi filmařem pořádané v rámci mezinárodního filmového festivalu Febiofest.

soutěž Febiofestsoutěž FebiofestZdroj: ZŠ Československé armády, Frýdek-Místek

Vybavení školy
Začátky hodin na Osmičce ohlašuje melodie. Škola je vybavena odbornými  učebnami, mj. třemi učebnami Ikt. Ve všech učebnách jsou dataprojektory, v některých interaktivní tabule. Sportu a hrám se věnujeme na sportovišti Osmák, lezecké stěně a workoutovém hřišti.

Projekty
V rámci projektu Šablony III doučujeme, pracujeme v kroužcích a pořádáme exkurze. Podporujeme vzdělávání cizinců v rámci projektu Nový systém jazykové přípravy žáků-cizinců. Pomáháme žákům zvládnout problémové části učiva v rámci projektu MŠMT Národní plán doučování. Celoročně spolupracují deváťáci s prvňáčky a pomáhají jim začlenit se do nového prostředí. Soustavně estetizujeme a revitalizujeme školní prostředí. Udržujeme a rozšiřujeme zeleň ve škole a ekologicky třídíme odpad. Pořádáme tematické projektové dny. Zapojili jsme se do projektu primátora města Frýdku-Místku Poselství budoucím generacím, vyhlášeného v souvislosti s rekonstrukcí kostela sv. Jana a Pavla v Místku.

Školní poradenské pracoviště
Ve spolupráci s naším Školním poradenským pracovištěm pečujeme o naše žáky, a to včetně talentovaných žáků i žáků s poruchami učení. Nabízíme konzultace se speciálním pedagogem, výchovnými poradci, kariérovým poradcem, s preventisty negativních jevů, asistenty pedagoga. Organizujeme besedy se zdravotníky a policisty i konzultace a exkurze k volbě povolání.

Aktivity
Připravujeme deváťáky na přijímací zkoušky na střední školy. Pracujeme v zájmových útvarech vědomostních, praktických, sportovních a kulturních. Organizujeme ozdravné, seznamovací a studijní pobyty, tradiční i netradiční exkurze, výlety, besedy, kurzy, výjezdy talentovaných a úspěšných žáků. Pořádáme ve spolupráci se Spolkem rodičů tematické Dny dětí a další tematické akce. Radíme se ve Školním parlamentu. Spolupracujeme s Moravskoslezskou kreativní akademií v Ostravě.
Naši žáci se rádi zapojují do sběrových akcí. Oblíbené jsou hodiny bruslení, plavání a běžkování a lyžařské kurzy. Pořádáme sportovní dny s Osmákem, mikulášské a předvánoční skotačení. Spolupracujeme s vrcholovými sportovci města. Na webu školy nabízíme kromě informací i fotoprohlídku školy a aktuality.

Aktivity pro veřejnost
Organizujeme obvodní kola Loutničky a koncert vítězů, recitační soutěž na 1. a 2. stupni. Velký zájem mezi žáky je o pěvecké sbory. Pořádáme úspěšné koncerty a vystoupení. Zpíváme a hrajeme seniorům, vyrábíme jim dárky pro radost. Ve spolupráci se Spolkem rodičů se konají oblíbené tradiční jarmarky. Podporujeme charitativní sbírky. Pro zájemce o studium i veřejnost nabízíme dny otevřených dveří.

Těšíme se nejen na budoucí prvňáčky
Spolupracujeme s mateřskými školami na ul. J. Trnky a Anenská, zveme předškoláky na prohlídku školy. Oblíbené jsou společné vyučovací hodiny a dílničky předškoláků s prvňáčky.  
Naši žáci navštěvují děti ve školce s mikulášským programem a nadílkou. Vždy se všichni těšíme na tematické zápisy dětí do 1. tříd. Budoucím prvňáčkům nabízíme hravé pohádkové pracovní listy a vyrábíme dárky.
V následujícím školním roce chceme v 6. ročníku tradičně otevřít třídu s rozšířenou výukou Ikt. Rádi tedy přivítáme u testů všechny zájemce z řad letošních páťáků, kteří by chtěli tuto třídu u nás navštěvovat.
Kapacita Osmičky rovněž v současné době umožňuje přijmout žáky do všech tříd všech ročníků.

zápis do 1. třídyzápis do 1. třídyZdroj: ZŠ Československé armády, Frýdek-Místek

6. třída6. třída s RvIktZdroj: ZŠ Československé armády, Frýdek-Místek

TĚŠÍME SE NA VÁS!

www.osmicka.cz
Základní škola Československé armády 570
73801 Frýdek-Místek
Tel. 558 445 130, 604 213 318