Něco o nás…
Jsme moderní zrekonstruovanou školou sídlištního typu. Disponujeme novým špičkovým vybavením ve třech budovách školy. Máme krásné školní hřiště, dvě tělocvičny a bazén. Součástí školy je i atrium s venkovní učebnou, kde se pořádají akce pro děti a rodiče – pasování prvňáčků, loučení s deváťáky, jarmark…Ke kulturním akcím využíváme společenský sál v přízemní části budovy.
Naši žáci mají možnost zapojit se do nepřeberného množství volnočasových aktivit (sportovní kroužky a téměř dvě desítky dalších).  Za zmínku stojí také kroužky zaměřené na talentované žáky, ve kterých se pokouší programovat roboty prostřednictvím stavebnice LEGO Mindstorms EV3. Dalším takovým je badatelský kroužek, v němž žáci zkoumají jevy z oblasti živé a neživé přírody, fyziky, chemie.

cykloturistický kurzcykloturistický kurzZdroj: zadavatel inzerce

Rozhodně se u nás nenudíme! Po celý rok probíhá řada soutěží a projektů, dokonce i v době distanční výuky jsme se zapojili do projektu Poznáváme svět s Komenským. Žáci sami ovlivňují dění ve škole prostřednictvím Žákovského parlamentu, který organizuje charitativní akce – finančně pomáháme nemocným dětem v rámci nadace Dobrý anděl, v předvánoční době jsme udělali radost seniorům díky projektu Ježíškova vnoučata.

Ekoškola aktuálně
Ekoškola (Eco-Schools) je mezinárodní program, do kterého je naše škola zapojena již 11 let. Žáci se učí o environmentálních tématech a zároveň sami usilují o minimalizaci a třídění odpadů, úspory energie či vody a zlepšení životního prostředí školy a jejího okolí.
Během letošního podzimu, v době distanční výuky, nás navštívila komise, která rozhodovala, zda se nám podaří znovu obhájit titul Ekoškola. Komise hovořila se členy ekotýmu, vyučujícími, vedením školy i se správními zaměstnanci. V prosinci nám přišla skvělá zpráva, a to v podobě udělení titulu Ekoškola na další 3 roky. Vztah k životnímu prostředí a současně pracovní návyky získávají děti v pracovních činnostech při práci na školním pozemku nebo ve zcela nově vybudovaném skleníku.

 lyžařský kurzlyžařský kurzZdroj: zadavatel inzerce
Kolik umíš jazyků, tolikrát jsi člověkem   
Bez znalosti cizích jazyků se dnešní mládež neobejde. Proto začínáme na naší škole s výukou anglického jazyka již v 1. třídě. Druhý cizí jazyk, jazyk německý, je vyučován od sedmého ročníku. Ke zvyšování jazykové úrovně žáků přispívá i výuka s rodilým mluvčím z Velké Británie, který na naší škole trvale působí. Ve vybraných třídách a předmětech využíváme metodu CLIL – cizojazyčnou výuku. K praktickému používání cizího jazyka slouží zejména zahraniční výjezdy, které pro žáky organizujeme. Angličtinu si žáci mohou zdokonalovat při plnění aktivit v rámci mezinárodních projektů Comenius a Erasmus+. Do těchto projektů jsme zapojeni již od roku 2012, kdy žáci společně se svými pedagogy navštívili řadu evropských států – Bulharsko, Španělsko, Turecko, Polsko, Itálii, Portugalsko, Slovinsko, Lotyšsko, Slovensko.
 
Učíme moderně a zábavně
Moderní výuka souvisí se soustavným vybavováním školy výpočetní a laboratorní technikou. K aplikaci moderních metod do výuky efektivně dopomáhají digitální technologie. Interaktivní tabule jsou nainstalovány ve všech odborných učebnách, k dispozici jsou iPady, tablety a široké spektrum výukových softwarů.

Individuální přístup ke každému žákovi
Prostřednictvím diferenciované výuky nabízíme všem žákům naší školy rovné šance na získání kvalitního vzdělávání, které odpovídá jejich individuálním potřebám a možnostem. Podporujeme integrované žáky ve výuce, velkým pomocníkem pro tyto žáky jsou asistenti pedagoga. Vzdělávat se u nás mohou i děti s tělesným postižením, jelikož je škola bezbariérová.

vánoční jarmarkvánoční jarmarkZdroj: zadavatel inzerce

Bezpečně a v příjemném prostředí
Prostor školy je elektronicky zabezpečený. Negativní sociální jevy se daří včas zachycovat a účinně eliminovat díky spolupráci členů školního poradenského pracoviště - výchovného poradce, metodika prevence a speciálního pedagoga. Naším cílem je, aby se děti ve škole cítily co nejlépe. Během přestávek využívají k odreagování stolní fotbálek nebo si zahrají se spolužáky stolní tenis. V relaxační místnosti, kde máme školní knihovnu, si mohou vypůjčit knižní tituly k domácí četbě. Klademe důraz na otevřenou komunikaci s rodiči, názory rodičů našich žáků nás zajímají a zabýváme se jimi.

Těšíme se na vás!!!
 
Základní škola Ostrava, Gen. Píky 13A, příspěvková organizace,
702 00 Ostrava, www.zsgepiky.cz