Z historie školy
Historie školy se začala psát v roce 1994, kdy v Ostravě-Hrabůvce byla ve vile na ulici Aviatiků zahájena výuka žáků s rozšířenou logopedickou péčí, k níž brzy přibyla další budova na ulici U Prodejny. S rostoucím počtem žáků a učitelů vznikla potřeba nových prostor. V roce 1997 byla proto zakoupena zchátralá budova staré obecné školy v Hrabové a výuka pro žáky 2. stupně zde byla zahájena v září roku 1999. Dnes má škola zhruba 150 žáků a nabízí ucelené vzdělání od 1. do 9. třídy.

Zdroj: zadavatel inzerce

Naše zaměření
Od počátku se škola snaží vytvořit vhodné prostředí rodinného typu, které by žákům poskytovalo souběžně, jak plnohodnotné základní vzdělání, tak odbornou logopedickou péči pod jednou střechou. Kromě žáků s logopedickou vadou navštěvují školu také žáci s poruchami učení, zrakovým handicapem a dalšími druhy zdravotního znevýhodnění. O žáky se stará tým speciálních pedagogů, psycholog a vychovatelé. Žáci se učí v malých třídních kolektivech (8-10 dětí), kde mají dostatek času na procvičení učiva.
Naší vizí je heslo „Komunikuji, tedy jsem“, které napovídá, že každý žák se učí vyjadřovat a zvládat své řečové problémy tak, aby mohl na konci své docházky pokračovat ve vzdělání na všech středních školách. Nabízíme individuální i skupinovou speciálně pedagogickou péči – logopedii, nápravu poruch učení. Zaměřujeme se na rozvoj komunikačních dovedností, artikulační a dechová cvičení. V rámci hudební výchovy vyučujeme hru na zobcovou flétnu, která rozvíjí rytmus, motoriku a dech. Při výuce nám pomáhají moderní vyučovací metody a vzdělávací trendy, které jsou propojeny se těmi speciálně pedagogickými. Vytváříme bezpečné prostředí pro všechny žáky, aby se mohli plně rozvinout.
Škola je moderně vybavena. Každá třída je vybavena interaktivní tabulí nebo dataprojektorem, každý žák má k dispozici svůj iPad, na kterém procvičuje učivo, ale učí se jej využívat také jako mediální nástroj pro tvorbu různých prezentací, plakátů, fotek apod. iPady a jeho aplikace pomáhají také při nápravě poruch řeči a učení. Jsou využívány také pro individuální práci žáků a jejich individuální potřeby.

Zdroj: zadavatel inzerce

Co dál se u nás děje
Spoluprací se sdružením rodičů Klokánek naši žáci mohou díky projektům, navštěvovat příměstské tábory, hrát si s různými stavebnicemi, číst spoustu knih, sportovat. Každý rok si všichni zvykli, že si před Vánoci vyrobí krásné dekorace v dílnách, které se konají u příležitosti poutě Sv. Kateřiny v Hrabové. Nezapomínáme na tělesnou stránku a vyjíždíme na lyžařské kurzy, výlety do přírody, bruslení, pobyt na školní zahradě a hřištích v okolí školy. Klub předškolák a Logo hrátek připravuje děti z mateřských školek na zvládnutí vstupu do 1. třídy a zlepšují jejich řečové a ostatní dovednosti potřebné pro úspěšné zvládnutí čtení, psaní, počítání. V roce 2019 získala škola díky svým projektům věnovaným ochraně hmyzu titul Světová škola.
V rámci kariérového poradenství již od 8. třídy hledáme s žáky možnosti dalšího vzdělávání na SŠ. Žáci se na exkurzích do různých firem v regionu seznámí s náplní rozličných profesí. Navštíví Úřad práce, kde se dozvídají, jaké jsou možnosti následného uplatnění na trhu práce. Se školním psychologem a výchovným poradcem mohou žáci zjistit, jaké jsou jejich profesní zájmy a předpoklady pro jimi vybranou profesi.

Mezinárodní aktivity
Již několik let spolupracujeme se školami v evropských projektech, kde jsou zapojeni jak žáci, tak učitelé. Již jsme se podívali a spolupracovali s učiteli a žáky z Polska, Španělska, Turecka, Rakouska, Maďarska, Holandska, Belgie, Irska, Slovenska, Německa. Je to pro žáky i učitele mimořádná zkušenost. Učitelé se přiučí, jak to chodí v jiných zemích a žáci cvičí své dovednosti dorozumět se v cizím jazyce. V letošním školním roce se škola stala také úspěšným žadatelem další dvojice evropských projektů, díky kterým žáci v následujících dvou letech navštíví Finsko, Lotyšsko, Španělsko, Slovensko, Itálii, Řecko a Rumunsko.

Zdroj: zadavatel inzerce

Co říct na závěr?
Chcete zlepšit svou řeč a chodit do školy s rodinnou atmosférou? Přijďte mezi nás. Již za nedlouho tu bude zápis do 1. třídy. Jsi starší? Nevadí, i ty se k nám můžeš připojit.

Prohlédněte si naše stránky www.zs-klokanek.cz