Specializujeme se na rozšířenou výuku informačních a komunikačních technologií, cizích jazyků, volitelných i nepovinných předmětů. Zařazujeme využití počítačové techniky a učeben i v dalších předmětech. Zajišťujeme výuku žáků - cizích státních příslušníků. Věnujeme pozornost žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, nadaným i handicapovaným, těm umožňujeme bezbariérový přístup a pohyb. Klademe důraz na systémové zjišťování úrovně znalostí a na širokou nabídku zájmových útvarů.
Součástí naší školy je družina před výukou i po výuce, jídelna s výběrem ze dvou jídel a multifunkční sportoviště.

Výuka
Vyučujeme podle školního vzdělávacího programu Osmička letí …, od 1. ročníku se naši žáci učí angličtinu, od 3. ročníku informatiku. V Ikt a v kroužku animujeme a pracujeme s roboty. Učíme se  psát všemi deseti prsty na klávesnici. Vyučujeme klasickou matematiku obohacenou o prvky metody profesora Hejného. Žáci si vybírají volitelné předměty a druhý cizí jazyk, a to francouzský nebo německý nebo ruský.
V distanční výuce používáme společné prostředí MS Teams. Poskytujeme konzultace a zapůjčujeme počítače žákům bez technického vybavení. Pomáháme si naším Desaterem distanční výuky.

Soutěže
Naši žáci každoročně dosahují výborných výsledků v soutěžích, a to na všech úrovních a napříč předměty a obory.
I v loňském školním roce, i přes složitou epidemiologickou situaci ve 2. pololetí, naši žáci reprezentovali Osmičku např. v krajském kole Logické olympiády, v krajském kole v šachu s postupem do republikového kola, ve finále soutěže YOU Tell the Story časopisu RaR, ve finále mezinárodní výtvarné soutěže Lidice, v mezinárodním kole Astronomické olympiády či na Festivalu dětských pěveckých sborů.

Soutěže Pohár v šachuSoutěže Pohár v šachuZdroj: zadavatel inzerce

Vybavení školy
Začátky hodin na Osmičce ohlašuje melodie. Škola je vybavena odbornými  učebnami, mj. třemi učebnami Ikt. Ve všech učebnách jsou dataprojektory, v některých interaktivní tabule. Sportu a hrám se věnujeme na sportovišti Osmák, lezecké stěně a workoutovém hřišti.

Projekty
V rámci projektu Šablony III doučujeme, pracujeme v kroužcích a pořádáme exkurze. Podporujeme vzdělávání cizinců ve výuce češtiny. Celoročně spolupracují deváťáci s prvňáčky a pomáhají jim začlenit se do nového prostředí. Soustavně estetizujeme a revitalizujeme školní prostředí. Udržujeme a rozšiřujeme zeleň ve škole a ekologicky třídíme odpad. Pořádáme tematické projektové dny.

Projekty 100 let republikyProjekty 100 let republikyZdroj: zadavatel inzerce

Školní poradenské pracoviště
Ve spolupráci s naším Školním poradenským pracovištěm pečujeme o naše žáky, a to včetně talentovaných žáků i žáků s poruchami učení. Nabízíme konzultace se speciálním pedagogem, výchovnými poradci, kariérovým poradcem, s preventisty negativních jevů, asistenty pedagoga. Organizujeme besedy, konzultace a exkurze k volbě povolání.

Aktivity
Připravujeme deváťáky na přijímací zkoušky na střední školy. Pracujeme v zájmových útvarech vědomostních, praktických, sportovních a kulturních. Organizujeme ozdravné, seznamovací a studijní pobyty, tradiční i netradiční exkurze, výlety, besedy, kurzy, výjezdy talentovaných a úspěšných žáků. Pořádáme ve spolupráci se Spolkem rodičů tematické Dny dětí a další tematické akce. Připravujeme dětem Sobotní školy. Radíme se ve Školním parlamentu.
Naši žáci se rádi zapojují do sběrových akcí. Oblíbené jsou hodiny bruslení, plavání a běžkování a lyžařské kurzy. Pořádáme sportovní dny s Osmákem, mikulášské a předvánoční skotačení. Spolupracujeme s vrcholovými sportovci města. Na webu školy nabízíme kromě informací i fotoprohlídku školy a aktuality.

Aktivity pro veřejnost
Organizujeme obvodní kola Loutničky a koncert vítězů, recitační soutěž na 1. a 2. stupni. Velký zájem mezi žáky je o pěvecké sbory Osminka a Osma i školní kapelu Osmaband. Pořádáme úspěšné koncerty a vystoupení. Zpíváme a hrajeme seniorům, vyrábíme jim dárky pro radost. Ve spolupráci se Spolkem rodičů se konají oblíbené tradiční jarmarky. Podporujeme charitativní sbírky. Pro zájemce o studium i veřejnost nabízíme dny otevřených dveří.

Těšíme se nejen na budoucí prvňáčky
Spolupracujeme s mateřskými školami na ul. J. Trnky a Anenská, zveme předškoláky na prohlídku školy. Oblíbené jsou společné vyučovací hodiny a dílničky předškoláků s prvňáčky.  
Naši žáci navštěvují děti ve školce s mikulášským programem a nadílkou. Vždy se všichni těšíme na tematické zápisy dětí do 1. tříd. Budoucím prvňáčkům nabízíme hravé pohádkové pracovní listy a vyrábíme dárky.
Kapacita Osmičky umožňuje v současné době přijmout žáky do všech tříd všech ročníků.

PrvňáčciPrvňáčciZdroj: zadavatel inzerce

TĚŠÍME SE NA VÁS!

Základní škola Československé armády 570, 73801 Frýdek-Místek,
tel. 558 445 130, 604 213 318, www.osmicka.cz