SILNÝ PROGRAM - SILNÝ TÝM - SILNÝ KRAJ

S láskou ke Zlínskému kraji

Zlínský kraj je úžasné místo k životu. Pro jeho další rozvoj potřebujeme silný program.

Tady je to nejdůležitější:

Znamenáme méně než ostatní? 
Občané Zlínského kraje si zaslouží nejmodernější nemocnice!

 

·        Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně

 •    Máme reálný plán stabilizace stávajících objektů a provozů do doby výstavby nové nemocnice v Malenovicích.
 •   Zvýšíme dostupnost specializované centrové péče.
 •   Snížíme zadlužení, zlepšíme cash flow a platební schopnosti.

 ·        Výstavba nové nemocnice

 •  Od nové nemocnice si mimo jiné slibujeme, že bude nahrazovat fakultní nemocnici, kterou v kraji nemáme. Pacienti tak nebudou muset za péčí cestovat mimo náš kraj. Není to jen projekt pro Zlín. Jedná se o unikátní stavbu, která přinese zcela nový komfort, jako např. moderní vyšetřovací metody, léčebné postupy či jednolůžkové pokoje. Nemocnice nabídne dva parkovací domy a napojení
  na veřejnou dopravu.

 ·        Modernizace okresních nemocnic

 • Základní změnou ve Vsetínské nemocnici bude výstavba moderní budovy, která se napojí na nově vybudovaný interní pavilon, jenž byl otevřen v prosinci 2018. Chystá se zde vybudování magnetické rezonance, nového chirurgického pavilonu a iktového centra, které se bude specializovat na léčbu cévních mozkových příhod. Celková výše investice je miliarda korun.
 • Miliardová investice je připravena také pro Kroměřížskou nemocnici. Areál se rozroste o dvě nová křídla. Vznikne tak kompaktní monoblok, kde budou umístěny všechny důležité
  a na sebe navazující provozy. Na lůžkových odděleních bude každý pokoj primárně určen pro dva pacienty s tím, že v případě potřeby se může přizpůsobit na jednolůžkový pokoj. Každý pokoj bude mít své vlastní bezbariérové sociální zařízení. Zvýší se počet parkovacích míst.
 • V Uherskohradišťské nemocnici se chystá rekonstrukce plicního oddělení, ale i bývalé interny, do níž budou umístěna všechna oddělení LDN, sociální, ošetřovatelská lůžka a celý provoz rehabilitace. V plánu je také rekonstrukce kuchyně a jídelny, dokončení modernizace plicního areálu a zvýšení počtu parkovacích míst. To vše v průběhu let 2020–2021.

·        Podpora zdravotníků a studentů

Ve Zlínském kraji máme velmi nízký počet lékařů na počet obyvatel oproti ostatním krajům v republice. Proto navrhujeme program stabilizace profesí lékařů, sester i ostatních zdravotnických pracovníků ve Zlínském kraji.

 • Podchytíme a budeme motivovat studenty lékařských fakult
  ze Zlínského kraje k výkonu povolání v krajských zdravotnických zařízeních.
 • Prosadíme vstřícný přístup k absolventům při získávání atestací v našich krajských zdravotnických zařízeních.
 • Podpoříme střední zdravotnické školy a vyšší odborné zdravotnické školy v přípravě na povolání zdravotních sester.
 • Podpoříme mladé lékaře v přípravě praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost.

·        Prevence, záchranná a pohotovostní služba, paliativní péče

 • Podpoříme další rozvoj spolupráce mezi krajskými nemocnicemi
  a nemocnicemi následné péče.
 • Podpoříme také paliativní péči v celém regionu Zlínského kraje.
 • Vybudujeme dohledová centra pro zvážení využití chytrých technologií k monitorování potřeb seniorů a jinak zdravotně ohrožených skupin.
 • Budeme pokračovat v modernizaci a rozvoji zdravotnické záchranné služby.
 • Zachováme pohotovostní služby.
 • Podpoříme rozvoj lázeňství a rehabilitační péče.
 • Podpoříme primární prevenci:
  - Kontrola znamének v kožní ambulanci.
  - Měření krevního cukru, cholesterolu.
  - Měření krevního tlaku, BMI.
  - Podpora dárcovství krve.
  - Pravidelné sledování a vyhodnocování stavu znečištění ovzduší, vody a prostředí, výskytu cizorodých látek a jejich vlivu na zdraví lidí.

 Silné rodiny znamenají jistou budoucnost.
Rodinu si bereme na triko.

·         Podpoříme rodiče s dětmi se zdravotním postižením (pobytové odlehčovací služby od 3 let).
·         Podpoříme náhradní rodinnou péči.
·         Podpoříme lesní školky.
·         Podpoříme vícečetné rodiny a jejich děti ve studiu na ZUŠ.
·         Zajistíme slevy pro rodiny.
·         Podpoříme mezigenerační aktivity.
·         Podpoříme sdílené bydlení seniorů a studentů.
·         Vybudujeme kraj jako zaměstnavatele přátelského k rodičům.

Naše společnost stárne.
Kraj musí intenzivně pomáhat seniorům.

·         Podpoříme domácí péči (rozvoj ambulantních a terénních služeb).
·         Dobudujeme kapacity pro seniory tam, kde chybí.
·         Budeme provádět osvětu pro pomoc ve stáří.
          Podpoříme sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené, nebo komunitní rozvoj a komunitní centra, dobrovolnictví atd.
·         Stabilizujeme financování sociálních služeb.
·         Zařídíme stipendia pro pracovníky v sociálních službách.
·         Zasadíme se o další rozvoj spolupráce mezi krajskými nemocnicemi a nemocnicemi následné péče.
·         Podpoříme paliativní péči v celém regionu Zlínského kraje.
·         Vybudujeme dohledová centra – zvážení využití chytrých technologií k monitorování potřeb seniorů a jinak zdravotně ohrožených skupin.
·         Podpoříme rozvoj lázeňství a rehabilitační péče.
·         Budeme i nadále podporovat rozvoj dobrovolnictví.

 Chceme kvalitní silnice a levnější dopravu.

 ·        Veřejná doprava

- Zahájíme provoz integrované dopravy ve Zlínském kraji, zlevníme veřejnou dopravu a zvýšíme její komfort.
- Zajistíme zapojení MHD měst do integrovaného systému a zlepšíme provázanost regionální dopravy.
- Budeme pravidelně vyhodnocovat a vylepšovat efektivitu veřejné dopravy.
- Zabezpečíme mezikrajskou koordinaci autobusových a železničních spojů.

 ·        Nadřazená dopravní infrastruktura

- Ve spolupráci se státními orgány budeme prosazovat stavby klíčových dálnic a modernizaci důležitých železničních tratí (D55, D49, I/57 Palačov – Lešná, trať Otrokovice – Zlín – Vizovice, modernizace a elektrizace železničních tratí na Slovácku a na Valašsku).
- Zasadíme se o rekonstrukce významných železničních stanic (Vsetín, Valašské Meziříčí, Uherské Hradiště…).
- Podpoříme výstavbu dopravních terminálů a odstavných parkovišť ve významných dopravních uzlech.

 ·        Dopravní infrastruktura kraje

- Navýšíme finance na opravy a investice do krajských silnic.
- Budeme pokračovat v přípravě a realizaci obchvatů regionálních center (přivaděč II/490 od dálnice D49, obchvat Uh. Brodu, obchvat Uherského Hradiště a Kunovic, prodloužení ul. Nádražní ve Vsetíně, obchvat Luhačovic). Podpoříme aktivitu města Zlín v plánu přeložky silnice I/49 z centra.
- Do doby zrealizování D49 umožníme průjezd SPZ Holešov a budeme se podílet na vybudování "obchvatu Holešova", včetně napojení.
- Zaměříme se na kvalitu a efektivitu oprav silniční sítě a mostů v kraji (nejen povrchů, ale i dopravně-bezpečnostních prvků, jako jsou svodidla, propustky, dopravní značky apod.).
- Podpoříme nemotorovou dopravu – budování cyklotras a cyklostezek nejen v kraji, ale i prostřednictvím mezikrajské a mezinárodní spolupráce.

 ·         BESIP

- Nadále budeme podporovat výstavbu, opravy a provoz dopravních hřišť v kraji a rovněž budeme pokračovat v podpoře preventivních programů v oblasti bezpečnosti silničního provozu (dopravní výchova, soutěže, workshopy…).
- Budeme podporovat stavebně – technická opatření ke zvýšení bezpečnosti v dopravě (osvětlení přechodů, zpomalovací ostrůvky, zdrsňovací nástřiky vozovek apod.) se zaměřením na nejzranitelnější účastníky silničního provozu – chodce, cyklisty a motorkáře.
- Zaměříme se na častější vážení nákladních vozidel, pořídíme mobilní silniční váhu do majetku kraje.

 ·        Ostatní aktivity v dopravě

- Zajistíme prodloužení Baťova kanálu minimálně do Kroměříže.

- Využijeme nové „chytré“ technologie a inovace v oblasti dopravy.

 

 Budeme dál investovat do vzdělání našich dětí a do modernizace škol.

·         Podpoříme znalostně i materiálně školy i žáky, aby v případě podobných krizí, jako byla pandemie na jaře 2020, dokázali plošně přejít na distanční formy vzdělávání.
·         Podpoříme vzdělávání v oborech, ve kterých personálně chybí v kraji zaměstnanci a které mají perspektivu z dlouhodobého hlediska.
·         Budeme podporovat a rozvíjet školy s velkou tradicí a jedinečnými obory.
·         Podpoříme zachování škol v malých obcích.
·         Budeme podporovat vzdělávání v základních uměleckých školách, jejichž síť, kvalita a dostupnost jsou rodinným stříbrem vzdělávacího systému.
·         Zachováme dostupnost vzdělávání v praktických a speciálních školách.
·         Budeme podporovat propojení odborných škol a firem.
·         Podpoříme střediska volného času a organizace pracující s mládeží.
·         Podpoříme vzdělávání v oblasti chování a ochrany člověka během mimořádných událostí.
·         Podpoříme vzdělávání nadaných žáků.
·         Budeme podporovat kariérové poradenství a projekty na snížení školní neúspěšnosti.
·         Budeme podporovat rozvoj Univerzity Tomáše Bati.
·         Vytvoříme projekt na podporu etické výchovy.

 

 Mladí se musí hýbat.
Budeme pokračovat v podpoře mládežnického sportu.

·         Navýšíme finanční alokaci programu „Činnost a rozvoj mládežnického sportu“.
·         Zachováme, v případě potřeby posílíme program „Podpora sportu v obcích do 2 000 obyvatel“.
·         Budeme pokračovat v poskytování individuální podpory na mimořádně významné projekty na území Zlínského kraje (podpora největších mládežnických klubů, opravy a rekonstrukce sportovišť a sportovních zařízení, podpora Barum rally, apod.).
·         Budeme podporovat činnost krajských sportovních center mládeže.
·         Zachováme podporu projektu Českého olympijského výboru „Olympiáda dětí a mládeže“.

Kultura a památky jsou naše drahokamy.
Musíme je dál podporovat.

·         Podpoříme spolkový život v obcích a rozvoj místních tradic a folklóru.
·         Budeme pokračovat v podpoře záchrany kulturních památek.
·         Zajistíme rozvoj paměťových organizací v oblasti kultury naplňováním strategických a rozvojových dokumentů Zlínského kraje.
·         Podpoříme optimalizaci nákupu sbírkových předmětů a knihovních jednotek.
·         V rámci programu „ Hvězdárny pro rozvoj vzdělání“ vybudujeme multifunkční objekt v areálu Hvězdárny Valašské Meziříčí pro vzdělávání mládeže, výzkum a inovace a zajištění základních provozních funkcí organizace.
·         Vybudujeme nový víceúčelový moderní objekt v areálu Hvězdárny Vsetín pro zajištění základních funkcí, vzdělávání, volnočasové aktivity, osvětové
a popularizační programy s širokoúhlou velkoplošnou projekcí pro mládež.
·         Podpoříme vybudování Muzea totalitních režimů ve věznici v Uherském Hradišti.
·         Dokončíme rekonstrukci objektů v Rymicích a připravíme rozvoj lokality jako lákavé destinace cykloturistiky na Holešovsku a Kroměřížsku.
·         Vybudujeme nové expozice a tím zvýšíme atraktivitu Hradu Malenovice.
·         Dokončíme rekonstrukci zámku Vsetín, včetně nových expozic.
·         Dokončíme revitalizaci kostela Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí dobudováním okolí kostela, včetně zázemí pro návštěvníky.

Venkov není skanzen.
Musíme podpořit jeho další rozvoj.

·         Rozhodovat se má co nejblíže občanům. Budeme dál prosazovat větší decentralizaci státní správy.
·         Budeme podporovat zachování počtu pošt, finančních či stavebních úřadů, aby lidé nemuseli jezdit daleko a vyřizování na úřadech netrvalo dlouho.
·         Musíme zrychlit elektronizaci veřejné správy.
·         Podpoříme změnu zákona o střetu zájmů tak, aby radní na menších obcích nemuseli dávat hlášení o majetku.
·         Budeme dál podporovat program pro rozvoj venkova s tím, že zachováme systém, kde si priority a zaměření podpory rozhodnou sami zástupci obcí.
·         Podpoříme propagaci místních produktů a navážeme na různé soutěže.
·         Zviditelníme a zasíťujeme různé výrobce místních produktů.

 Rozvoj obcí a měst je pro nás prioritou.

·         Dotace zaměříme na velké projekty, např. kanalizace, vodovody, cyklostezky, opravu kulturních památek, opravu místních komunikací, výstavby bytů.
·         Staví se nové rodinné domy v nových stavebních lokalitách, avšak ve středu obcí a stávající zástavbě se objevují neopravené domy nebo dokonce ruiny. Proto se zaměříme na pomoc při nákupu starých domů, které se budou demolovat nebo rekonstruovat, a to bezúročnou půjčkou nebo dotací.
Pomoc zaměříme nejen na obce, ale také na rodiny.
·         Podpoříme spolky, organizace a akce, kde se setkávají obyvatelé. Každý kraj by měl mít fond na finanční podporu spolkového života.
·         SPZ Holešov jako území Zlínského kraje začleníme do území Holešovska tak, aby sloužilo jeho občanům. Zahájíme realizaci zastavovací studie "přívětivé zóny".

 Není budoucnosti bez zdravé přírody.

 ·         Podpoříme odborně i finančně výstavbu retenčních nádrží, poldrů, rybníků a vsakování vody z lesních a polních cest. Povolení (ohlášení) u těchto akcí by mělo být jednoduché, aby neodradilo majitele od investování do projektů zadržování vody v krajině.
·         Ochrana pitné vody je pro nás prioritou, u SPZ Holešov bude při jakékoliv investiční akci tento požadavek na prvním místě.
·         Ochladíme veřejný prostor zelení a vodou prostřednictvím dotací na výstavbu zelených střech, např. u autobusových zastávek.
·         Při bleskových povodních jsme pro intenzivnější spolupráci v rámci kraje a ORP (dotace na opravu zničeného a poškozeného majetku).
·         Budeme podporovat nákupy lesních pozemků obcemi a podporovat vlastníky lesů (oplocenky, zalesňování a zadržování vody na lesních pozemcích). Podpoříme výsadbu smíšených lesů po kůrovcové kalamitě.
·         Podpoříme větší energetickou samostatnost obcí, např. zelené střechy, fotovoltaika a solární panely na veřejných nebo soukromých budovách.
·         Budeme pokračovat v kotlíkových dotacích.
·         Podpoříme ekologické, přírodě blízké a energeticky využitelné zpracování odpadů.
          - Jestliže nepůjde rozšířit stávající skládky, je nutné pracovat na vybudování spaloven, alespoň jedné v kraji. Je třeba jednoznačně rozhodnout a vyvrátit nepravdivé obavy ze spaloven. Třídění je zažito, ale stává se ekonomicky nevýhodné. Podpoříme firmy zabývající se recyklací odpadu formou daňových výhod nebo dotací na nové technologie.

Zahraniční vztahy a EU

 ·         Budeme i nadále rozvíjet mezinárodní spolupráci s partnerskými regiony v oblasti podpory podnikání včetně podpory cestovního ruchu, výměny zkušeností a dobré praxe například ve zdravotnictví a sociální péči, vzdělávání a kultury. 

 ·         Zvláštní důraz klademe na česko-slovenskou přeshraniční spolupráci zejména v přirozených (historických) spádových oblastech s důrazem na krizový management a zdravotnictví, spolupráci v oblasti dopravy, cestovního ruchu, školství a kultury.   

 ·         Budeme usilovat o finanční podporu infrastrukturních, zdravotnických, inovačních, vzdělávacích a kulturních projektů kraje z komunitárních programů EU a dalších finančních nástrojů na podporu mezinárodní spolupráce, např. z tzv. Norských fondů nebo Vyšehradského fondu.

 

JDE O HODNĚ!

Podpořte nás v krajských volbách 2. a 3. října 2020.

Volte číslo 12.

http://www.zlinsky.kdu.cz/krajske-volby-2020/program

zadavatel: KDU-ČSL

zpracovatel: VLM a.s.