Charakteristika vykonávané činnosti:

Řízení a koordinace registrovaných sociálních služeb. Zajištění vícezdrojového financování, projektové a dotační dokumentace. Vedení, kontrola a metodická podpora pracovních týmů jednotlivých sociálních služeb. Koordinace a plánování personálních a provozních potřeb jednotlivých sociálních služeb. Dohled a realizace koncepční činnosti za účelem zvyšování kvality poskytovaných služeb a dodržováním standardů kvality, plánování rozvoje. Sledování aktuálních trendů plánovaní rozvoje sociálních služeb, strategií fundraisingu a související legislativy.

 Místo výkonu práce: Centrum seniorů Mělník

 Platové zařazení a platové podmínky: 12. platová třída, která podle katalogu prací odpovídá nejvýše zařazenému vykonávanému druhu práce, příplatek za vedení dle ust. § 124 zákoníku práce a osobní příplatek dle ust. § 131 zákoníku práce

 Pracovní poměr: na dobu neurčitou

 Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu

 Požadované znalosti a dovednosti:

-       prokazatelný zájem o danou problematiku včetně znalosti daných oblastí,

-       znalost zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

-       dobrá znalost MS Office,

-       empatie, pozitivní myšlení,

-       samostatnost, pečlivost, spolehlivost, flexibilita,

-       řídící, organizační a komunikační schopnosti,

-       schopnost samostatného rozhodování a týmové práce,

-       vysoká úroveň zodpovědnosti,

-       řidičské oprávnění skupiny B – aktivní řidič

 Výhodou:

-       praxe v sociálních službách (pobytová forma),

-       praxe v manažerské pozici,

-       znalost vícezdrojového financování sociálních služeb,

-       znalost standardů kvality v poskytování sociálních služeb,

-       znalost SW OK systém,

-       zkušenost s vedením personální agendy zaměstnanců v nepřetržitém provozu

Písemná přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti:

jméno, příjmení a titul uchazeče – místo trvalého pobytu – název funkce, o kterou se uchazeč uchází – datum a podpis uchazeče

 K přihlášce uchazeč připojí tyto doklady:

-       životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,

-       motivační dopis,

-       kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,

-       výpis z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce,

-       vlastní vizi fungování a rozvoje Centra seniorů Mělník jako organizace poskytující sociální služby seniorům, své vlastní priority v oblasti sociálních služeb, řízení pracovních týmů a ekonomického provozu příspěvkové organizace v rozsahu min. 5 normostran, vč. prezentace v PowerPointu (podrobnější informace o organizaci – podklad pro zpracování vize - poskytne po předchozí tlf domluvě PhDr. Drahomíra Pavlíková, kontakt: 605 231 918)

 

 Lhůta pro podání přihlášky:           do 17.1.2020 – 10:00 h

 

Způsob podání přihlášky:

obálku označenou „Výběrové řízení na funkci ŘEDITEL/ŘEDITELKA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE CENTRUM SENIORŮ MĚLNÍK– NEOTVÍRAT“ zaslat na adresu: Městský úřad Mělník, nám. Míru 1, 276 01 Mělník nebo předat osobně na podatelnu městského úřadu

 Zpracování a uchování přihlášky s doklady

Přihláška a požadované doklady k výběrovému řízení budou zpracovány a uchovávány v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/697.

 

Mělník 12. 11. 2019

MVDr. Ctirad Mikeš

starosta

 Město Mělník, náměstí Míru 1/1, 276 01 Mělník