Cílem Profesní komory požární ochrany (PKPO) je přispívat k trvalému růstu kvality požární ochrany a požární bezpečnosti. Současně prostřednictvím činnosti odborných skupin přispívá také ke zvyšování odbornosti fyzických i právnických osob, které v oblasti požární ochrany a požární bezpečnosti podnikají, a také k lepší informovanosti laické veřejnosti. Zvláštní důraz klade rovněž na účinnou protipožární prevenci.

Rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti ČR byla PKPO jmenována znaleckou kanceláří pro obor požární ochrana s rozsahem znaleckého oprávnění pro požární odolnost konstrukcí, zařízení požární ochrany (zařízení odvodu tepla a kouře), požární ochrana staveb, technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu, prevence a vyšetřování požárů. Znalecká kancelář PKPO vypracovává znalecké posudky, odborná stanoviska, expertní zprávy a specializované analýzy nejen pro odborníky, ale i pro státní sektor (soudy, orgány státní správy a územních samospráv) a pro laickou veřejnost. Dále poskytuje také odborné konzultace a poradenství. 

PKPO je aktivní ve vzdělávací a publikační činnosti a spolupracuje při tvorbě a posuzování legislativních a technických předpisů týkajících se požární ochrany a požární bezpečnosti. Pořádá také konference o požární bezpečnosti s mezinárodní účastí a odborné semináře. „Kromě jiného se podílíme se na tvorbě a připomínkování právních předpisů a technických norem v oblasti požární ochrany. Máme své zástupce v Technické normalizační komisi a jejích subkomisích,“ uvedl prezident PKPO Bc. František Kregl.

1kg práškový hasicí přístrojZdroj: Profesní komora požární ochrany, z.s.

PKPO zajišťuje zájemcům z řad svých členů i odborné veřejnosti možnost certifikace odborné kvalifikace v oboru požární ochrany, a to v souladu s vyhláškou 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů. Certifikace je určena pracovníkům v oblasti instalace, provozu, kontroly, údržby a oprav věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení.

PKPO každý rok vyhlašuje soutěž o nejlepší výrobek a akci v oblasti požární ochrany. Mezi kritéria, která při hodnocení posuzuje odborná komise, patří mimo jiné význam a prospěšnost v oblasti požární ochrany, originálnost, konkurenceschopnost a ojedinělost na trhu, ekonomická výhodnost a další parametry.

V rámci spolupráce veřejnosti s odborníky při kolaudaci a kontrole staveb a objektů z hlediska požární prevence připravila PKPO ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem ČR soubor dokladů, které se zabývají protipožárním zabezpečením a jsou určeny pro dodavatele požárně bezpečnostní zařízení k zajištění souhlasu hasičů s užíváním stavby či ke kolaudaci; pro stavební úřady v rámci schvalování dokumentace ke stavbě a také pro zástupce Hasičského záchranného sboru, kteří potřebují jasné, podložené a transparentní doklady k ověření funkčnosti požárně bezpečnostních zařízení podle aktuálně platných předpisů. V současné době je dostupná i jejich elektronická verze. O názvu těchto dokumentů můžete najít v samotné soutěži.

Zdroj: Profesní komora požární ochrany, z.s.

Správnou odpověď najdete na webu Profesní komory požární ochrany www.komora-po.cz

Ze všech správných odpovědí vybereme 15 výherců, kteří vyhrávají 1kg práškový hasicí přístroj, hlásič kouře nebo požární roušku.

Zdroj: Profesní komora požární ochrany, z.s.