Pro školní rok 2022/2023 přijmeme do tříd 1. ročníku:

- 30 žáků do osmiletého gymnázia

- 90 žáků do čtyřletého gymnázia

- min. 30 žáků  do aplikované chemie

- min. 30 žáků do veřejnosprávní činnosti

APLIKOVANÁ CHEMIE
28-44-M/01

 Vyučujeme tyto odborné předměty:

·      obecná a anorganická chemie

·      organická chemie

·      fyzikální chemie

·      chemická laboratorní cvičení (i ve školním minipivovaru)

·      biochemie

·      chemická technologie

·      analytická chemie

Absolvent umí:

·      orientovat se v základních pojmech a rozumí základním vztahům v jednotlivých přírodních vědách (chemie, fyzika, biologie, ekologie)

·      pracovat se zdroji informací

·      aplikovat základní principy, teorie, metody a pravidla při řešení pracovních činností

·      ovlivňovat průběh chemických, fyzikálně-chemických a biochemických dějů

·      samostatně obsluhovat laboratorní techniku

Uplatnění:

·      v různých odvětvích průmyslu s významným podílem chemického charakteru

·      ve výzkumných a vývojových laboratořích organizací, které se zabývají chemickými rozbory, úpravou vody, likvidací chemického odpadu nebo monitoringem životního prostředí

·      v organizacích, které se zabývají kontrolou dodržování hygienických norem a předpisu v oblasti ochrany životního prostředí

·      v referátech státní správy

·      v obchodních organizacích, které se zabývají nákupem a prodejem chemických výrobků

·      ve státní sféře při výkonu ochrany přírody

Gymnázium (čtyřleté a osmileté)
79-41-K/41 79-41-K/81

Obecné kompetence absolventa:

·      mít široké všeobecné vzdělání, a tak být připraven na další studium;

·      formulovat své názory a postoje ústně i písemně, konstruktivně diskutovat o problémech;

·      být čtenářsky gramotný, tedy využívat zdroje informací, hodnotit je a efektivně je užívat k osobním, veřejným nebo profesním účelům;

·      komunikovat v jednom cizím jazyce na úrovni B2 a v alespoň jednom dalším cizím jazyce na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky;

·      orientovat se v různých společenských a hodnotových systémech a ve společensko-ekonomických jevech a procesech každodenního života, být finančně gramotný;

·      aplikovat základní matematické vztahy, fyzikální a chemické, biologické a ekologické zákonitosti při řešení úloh a teoretických i praktických problémů;

·      znát a podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury, uznávat hodnotu života;

·      být schopen pracovat s prostředky ICT a efektivně je využívat ve vzdělávání i v běžném životě;

·      jednat v souladu s principy udržitelného života v místním i globálním ohledu;

·      ovládat různé způsoby učení se, organizovat vlastní učení;

·      porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, uplatňovat varianty řešení, pracovat samostatně i v týmu;

·      adaptovat se na měnící se sociální a ekonomické podmínky;

 Uplatnění:

·      Absolvent je připraven ke studiu na vysokých nebo vyšších odborných školách, zejména humanitního, přírodovědného, technického, ekonomického, případně uměleckého zaměření.

·      Je připraven se efektivně učit, a tak se adaptovat na trhu práce.

VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
68-43-M/01

Vyučujeme tyto odborné předměty:

·      právo

·      veřejná správa

·      písemná a elektronická komunikace

·      ekonomika

·      účetnictví

Absolvent umí:

·      využívat prostředky výpočetní a kancelářské techniky

·      ovládat hmatovou metodu psaní na klávesnici

·      orientovat se v základní právní problematice

·      ovládat problematiku státní správy a samosprávy

·      formulovat a sestavit úřední korespondenci

·      ovládat základy účetnictví

·      aktivně používat dva cizí jazyky

Uplatnění:

·      referent orgánů státní správy a samosprávy na obecních úřadech

·      referent na úseku hospodaření s majetkem obce

·      vedení rejstříků (obchodní, živnostenský, atd.)

·      vedení agend správních úřadů

·      zpracování úředních a jiných písemností

·      vyměřování a vybírání dávek a poplatků

·      občanský sektor

Partneři školy:
Lovochemie, Spolchemie, Precioza Lighting, Unipetrol, Krajská hospodářská komora ÚK, Svaz chemického průmyslu ČR, UJEP, VŠCHT, ČVUT, UniCRE, ÚMO Severní Terasa Ústí nad Labem

 
Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem
Stavbařů 2857
400 11 Ústí nad Labem
www.gym-ul.cz
kontakt: skola@gym-ul.cz, T:472 772 022