Zdroj: Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183

Proč si vybrat šestileté nebo čtyřleté studium na gymnáziu v Milevsku?

 • Milevské gymnázium je škola s dlouholetou tradicí.
 • Otevřením šestiletého studia (místo osmiletého) se snažíme vyjít vstříc těm studentům, pro které bylo vzhledem k jejich nízkému věku dojíždění překážkou.
 • Šestileté studium na naší škole umožní žákům ZŠ plynulejší přechod ke středoškolskému vzdělávání.
 • Žáci mohou plně rozvinout své nadání v kolektivu podobně zaměřených spolužáků.
 • Po celou dobu studia probíhá kvalifikovaná výuka 2 cizích jazyků (z nabídky anglický, německý, ruský).
 • Přírodovědné předměty a informatiku se žáci učí v moderně vybavených učebnách a laboratořích.
 • Celkem 12 učeben je vybaveno interaktivní tabulí. Pro výuku máme k dispozici multifunkční učebnu, jazykovou učebnu, mobilní učebnu s tablety a učebnu umožňující vzdálený přístup z venku.
 • Prostředí a atmosféra menší školy umožňují individuální přístup k žákům a eliminují negativní společenské jevy.
 • Kvalifikovanost výuky všech předmětů je základem systematické přípravy studentů k maturitní zkoušce, jejímu úspěšnému složení a studiu na vysoké škole.
   

Co dodat?

 • Poloha v centru města je výhodná pro milevské i dojíždějící žáky.
 • Žáci a studenti našeho gymnázia se pravidelně zúčastňují odborných i sportovních soutěží a sklízejí úspěchy na okresní, krajské i republikové úrovni.
 • Každoročně organizujeme adaptační kurz, lyžařský kurz, sportovně-turistický kurz, exkurze, školní výlety a kulturní akce.
 • V neposlední řadě využíváme možnosti kvalitního stravování ve školní jídelně.

  Základní údaje o oborech přijímacího řízení

  Gymnázium,  kód: 79-41-K/41
  Čtyřleté gymnázium, denní studium, obor poskytuje všeobecné gymnaziální vzdělání, zaměřené především na přípravu ke studiu na vysokých školách, popř. vyšších odborných školách. Do oboru jsou přijímáni absolventi 9. třídy ZŠ. Pro školní rok přijímáme nejvýše 30 uchazečů. Uchazeči budou konat jednotné přijímací zkoušky (Cermat) z CEJ a MAT. Další zkoušku škola zadávat nebude. Součástí kritérií je prospěch ze základní školy.

  Gymnázium,  kód: 79-41-K/61
  Šestileté gymnázium, denní studium, obor poskytuje všeobecné gymnaziální vzdělání, zaměřené především na přípravu ke studiu na vysokých školách, popř. vyšších odborných školách. Do oboru jsou přijímáni absolventi 7. třídy ZŠ. Na školní rok přijímáme nejvýše 30 uchazečů. Uchazeči budou konat jednotné přijímací zkoušky (Cermat) z CEJ a MAT. Další zkoušku škola zadávat nebude. Součástí kritérií je prospěch ze základní školy.

  Základní údaje pro vyplnění přihlášky
  Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání nevyžadujeme. Případné dodatečné přílohy budou upřesněny v kritériích přijímacího řízení – sledujte internetové stránky školy. 

Více informací na: https://www.gymnazium-milevsko.cz/, kancelar@gymnazium-milevsko.cz, tel.:  382 521 242, Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183